OFERTA

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

kompleksowa usługa polegająca na dokonaniu oceny, czy dla wskazanej lokalizacji istnieje możliwość zagospodarowania w sposób zgodny z oczekiwaniami Klienta – ocena jest dokonywana przy uwzględnieniu aktualnego prawodawstwa, orzecznictwa sądów administracyjnych, stanu środowiska przyrodniczego oraz innych charakterystycznych dla wskazanego miejsca uwarunkowań zewnętrznych

info iconDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

kompleksowe opracowanie nowego dokumentu planistycznego lub opracowanie zmiany suikzp wraz z niezbędnymi dokumentami, których konieczność sporządzenia wynikaz przepisów szczegółowych i odrębnych

info iconDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na zlecenie gminy lub osoby prywatnej

info iconDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

kompleksowa usługa pozyskania decyzji o warunkach zabudowy

udział w postępowaniu administracyjnym jako pełnomocnik osoby wnioskującej o wydanie warunków zabudowy, pozyskanie materiałów wejściowych (podkłady mapowe, opinie przyłączeniowe, niezbędne zaświadczenia), ewentualne przygotowanie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

info iconDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

odwołania od niekorzystnych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

ocena przeprowadzonego postępowania administracyjnego wraz z przygotowaniem odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego lub skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

info iconDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ocena aktualności studium

przeprowadzenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

info iconDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ocena przydatności terenu pod inwestycje

kompleksowa usługa polegająca na dokonaniu oceny, czy dla wskazanej lokalizacji istnieje możliwość zagospodarowania w sposób zgodny z oczekiwaniami Klienta – ocena jest dokonywana przy uwzględnieniu aktualnego prawodawstwa, orzecznictwa sądów administracyjnych, stanu środowiska przyrodniczego oraz innych charakterystycznych dla wskazanego miejsca uwarunkowań zewnętrznych

info iconDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

doradztwo z zakresu planowania przestrzennego

kompleksowe doradztwo inwestycyjne z zakresu planowania przestrzennego, dotyczące zarówno aspektów praktycznych prowadzenia inwestycji oraz z zakresu branżowych przepisów prawa

info iconDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ