O naszej firmie

Intro

Grupa Ekoformat rozpoczęła działalność w 2009 r. przy finansowym wsparciu udzielonym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pracowania specjalizuje się w planowaniu przestrzennym, realizuje m.in. zadania polegające na opracowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Założycielem oraz głównym projektantem jest Tomasz Wojciechowski – absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu.

Podczas studiów odbył praktykę zawodową w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz w jednym z prężnie rozwijających się, podpoznańskich biur planowania przestrzennego, co umożliwiło zapoznanie się z zawodem urbanisty od strony jednostki samorządu terytorialnego jak i od strony projektanta.

Umiejętności oraz wiedza praktyczna, zdobyte podczas pięcioletniej pracy w zawodzie umożliwiły uzyskanie wpisu na listę członków Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu (numer wpisu Z-538).

Jako uprawniony urbanista Tomasz Wojciechowski pracował na stanowisku podinspektora w wydziale planowania przestrzennego urzędu miejskiego oraz jako główny projektant – w spółce miejskiej, realizującej zadania z zakresu planowania przestrzennego na zlecenie urzędu miejskiego. Pełnił również funkcję przewodniczącego powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej dla powiatu średzkiego (wielkopolskiego).

W trakcie pracy jako urzędnik samorządowy odbył szkolenia m.in. z zakresu wsparcia procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej oraz ukończył cykl szkoleń realizowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poznaniu w ramach projektu „Specjalistyczne szkolenia kluczem do sprawnej i efektywnej administracji”. Ponadto odbył służbę przygotowawczą, spełniając tym samym wymogi określone w art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

W 2013 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej w zakresie Zrównoważonego rozwoju energetycznego w planach samorządów terytorialnych.

Począwszy od dnia 25.01.2016 r. firma nie świadczy usług na terenie Gminy Kórnik

Grupa Ekoformat

przywiązuje dużą wagę do ciągłego pogłębiania wiedzy praktycznej oraz teoretycznej z dziedziny planowania przestrzennego oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek administracji samorządowej.

Profesjonalne i indywidualne podejście do realizowanych opracowań zapewnia każdorazowo wysoką jakość realizowanych dokumentów. Podczas codziennej pracy wykorzystujemy wyłącznie legalne oprogramowanie m.in. takich firm jak Esri, Autodes czy Corel, stosując przy tym najnowsze rozwiązania techniczne.

Potwierdzeniem moich umiejętności jest Zaświadczenie Polskiej Izby Urbanistów

OFERTA

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

kompleksowa usługa polegająca na dokonaniu oceny, czy dla wskazanej lokalizacji istnieje możliwość zagospodarowania w sposób zgodny z oczekiwaniami Klienta – ocena jest dokonywana przy uwzględnieniu aktualnego prawodawstwa, orzecznictwa sądów administracyjnych, stanu środowiska przyrodniczego oraz innych charakterystycznych dla wskazanego miejsca uwarunkowań zewnętrznych

info iconDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

kompleksowe opracowanie nowego dokumentu planistycznego lub opracowanie zmiany suikzp wraz z niezbędnymi dokumentami, których konieczność sporządzenia wynikaz przepisów szczegółowych i odrębnych

info iconDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na zlecenie gminy lub osoby prywatnej

info iconDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

kompleksowa usługa pozyskania decyzji o warunkach zabudowy

udział w postępowaniu administracyjnym jako pełnomocnik osoby wnioskującej o wydanie warunków zabudowy, pozyskanie materiałów wejściowych (podkłady mapowe, opinie przyłączeniowe, niezbędne zaświadczenia), ewentualne przygotowanie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

info iconDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

odwołania od niekorzystnych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

ocena przeprowadzonego postępowania administracyjnego wraz z przygotowaniem odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego lub skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

info iconDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ocena aktualności studium

przeprowadzenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

info iconDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ocena przydatności terenu pod inwestycje

kompleksowa usługa polegająca na dokonaniu oceny, czy dla wskazanej lokalizacji istnieje możliwość zagospodarowania w sposób zgodny z oczekiwaniami Klienta – ocena jest dokonywana przy uwzględnieniu aktualnego prawodawstwa, orzecznictwa sądów administracyjnych, stanu środowiska przyrodniczego oraz innych charakterystycznych dla wskazanego miejsca uwarunkowań zewnętrznych

info iconDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

doradztwo z zakresu planowania przestrzennego

kompleksowe doradztwo inwestycyjne z zakresu planowania przestrzennego, dotyczące zarówno aspektów praktycznych prowadzenia inwestycji oraz z zakresu branżowych przepisów prawa

info iconDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nasz cennik usług dodatkowych

Usługa Cena
Druk kolorowy wielkoformatowy kreska CAD 40 zł netto / 1m2
Druk monochromatyczny wielkoformatowy kreska CAD 15 zł netto / 1m2
Druk kolorowy wielkoformatowy (zapełnienie) 80 zł netto / 1m2
Druk monochromatyczny wielkoformatowy (zapełnienie) 50 netto / 1m2
Skan wielkoformatowy 7,5 zł netto / 1m2

Wysoką jakość świadczonych przez nas usług potwierdzają referencje

Powyższe opracowanie zostało wykonane z zachowaniem terminów określonych w umowie, z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami sztuki urbanistycznej.

Wójt Gminy Krzykosy

Współpraca między Gminą a Wykonawcą przez cały okres obowiązywania umowy przebiegała wzorcowo.

Wójt gminy Żelazków

(…) powyższe opracowanie zostało wykonane z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami sztuki urbanistycznej oraz z zachowaniem terminów ustalonych w harmonogramie.

Burmistrz Gminy Międzychód

Pokaż referencje